top of page

YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ / SUPERVISED DOKTORAL DISSERTATIONS

15. KARAKUŞ (OCAK), Eda (2016). Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi ve Becerilerinin Gelişimine Müze Eğitiminin Etkisi (The Effect of Museum Education on the Development of the Knowledge and Skills of the Students of the Faculty of Fine Arts), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

14. BÜLBÜL, Handan (2013). Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi İki Boyutlu Sanat Atölye Dersinde 4MAT Öğretim Modelinin Uygulanabilirliği (Applicability of 4MAT Instructional Model in Two-Dimensional Art Workshop Course of Fine Arts and Sports High School), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

13. KARAÖZ (GÜNCEOĞLU), Bilge (2011). Görsel Sanatlar Dersinde Geleneksel Türk Sanatları Konularının Çok Alanlı Görsel Sanatlar Eğitimi ve Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı İle Uygulanmasının Etkililiği (6. Sınıf Örneği) (The Effect of Applying Traditional Turkish Art Subjects with Multi-Discipline Visual Arts Education and Constructivist Learning Approach in Visual Arts Course (6th Grade Example), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

12. SÜZEN, Hatice Nilüfer (2011). İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programının Kuramsal Yapı ve Uygulanabilirlik Açısından Bir Değerlendirmesi (An Evaluation of Elementary Visual Arts Teaching Program in Terms of Theoretical Structure and Applicability), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

11. TARLAKAZAN, Elif (2010). İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi 6. Sınıf Kazanımlarının İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Etkinlikleri İle Gerçekleştirilmesinin Öğrenci Erişisine Etkisi (The Effect of Primary School Visual Arts Lesson 6th Grade Achievements with Collaborative Learning Method Activities to Student Access), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

10. DEMİR, Canan (2009). Görsel Sanatlar Dersinde Sanat Eleştirisi Yönteminin Üç Boyutlu Çalışmalarda Öğrencilerin Öğrenme Süreçlerine Etkisi (8. Sınıflar Örneği) (The Impact of Art Criticism Methods in Visual Arts Lessons on Learning Processes of Students in Three Dimensional Studies (Example of 8th Grades), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

9. MAMUR, Nuray (2009). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümlü Öğrencilerinin Sanatsal Yeterliliğini Ölçme ve Değerlendirmede Eğitsel Gelişim Dosyasının (Portfolyo) Rolü (The Role of the Educational Development File (Portfolio) in Assessing and Evaluating the Artistic Competence of the Art Department Students of Anadolu Fine Arts High School), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

8. AYKUT, Aygül (2008). Güzel Sanatlar Fakülteleri Programlarında Yer Alan Estetik Dersleri ile Estetik Konuları İçeren Derslerin Amaç, İçerik ve Öğretim Yöntemi Açısından İncelenmesi, (Analysis of Aesthetic Courses and Aesthetics Subjects in the Faculty of Fine Arts Programs in terms of Purpose, Content and Teaching Method), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

7. MERCİN, Levent (2006). Resim Dersini Müze Kaynaklı Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımı Etkinliklerine Göre Uygulamanın Erişiye, Kalıcılığa ve Tutuma Etkisi (Application of Art Lesson Based on Museums and Constructivist Learning Approach Activities, and its Effect on Achievement, Retention and Attitude), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

6. OKAN, Nalan (2006). İlköğretim Görsel Sanatlar Eğitiminde Estetik Öğretimi (Aesthetic Teaching in Elementary Visual Arts Education), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

5. AYAYDIN, Abdullah (2005). Çoklu Zekâ Kuramı’na Göre Hazırlanmış 6. Sınıf Resim-İş Eğitimi Programında Yer Alan Renk Bilgisi Konusunun Öğrenci Başarısına, Tutumuna ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi (The Effect of Color Knowledge on 6th Grade Art Education Program Prepared by Multiple Intelligence Theory, Student Achievement, Attitude and Persistence of Learned), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

4. BEYKAL (ALBECER), Feryal (2006). İlköğretim Kurumları Resim–İş Dersi Öğretim Programındaki Özgünbaskıresim Konularının Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi İle Uygulanması (Application of Original Printmaking Topics in Elementary Education Institutions Art Course Teaching Program with Multi-Disciplinary Art Education Method), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

3. ŞAHAN, Melek (2004). İlköğretim 6. Sınıflarda Üçboyutlu Çalışma Konularının Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi İle Uygulanması (Application of the Three-Dimensional Study Subjects in the 6th Grade of Elementary Schools with Multi-Disciplinary Art Education Method), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

2. KATIRANCI, Meltem (2004). İlköğretim Resim–İş Derslerinde Tekstil Konularının Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi İle Uygulanması (Application of Textile Subjects in Elementary Art Lessons with Multi-Disciplinary Art Education Method), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

1. ALAKUŞ, Ali Osman (2002).  İlköğretim Kurumları Resim–İş Dersi Öğretim Programındaki Grafik Tasarımı Konularının Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi İle Uygulanması (Application of Graphic Design Topics in Elementary Education Institutions Art Course Teaching Program with Multi-Disciplinary Art Education Method), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ / SUPERVISED MASTER'S THESES

18. ÖCAL, Naz (2020). Kişisel Koruyucu Donanım Tasarımlarının Kadınların İş Hayatındaki Yeri: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri  (The Role of Personal Protective Equipment Design for Women in the Workplace: Challenges and Solution Proposals), Ankara: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Social Sciences).

17. ALBAYRAK, Ahmet Kürşat (2009). Türkiye’de 1908 Sonrasında Gerçekleştirilen Kültürel ve Eleştirel Anlatımlı Resim ve Enstalasyonların Bir Değerlendirmesi (An Evaluation of Cultural and Critical Expression Paintings and Installations Performed After 1908 in Turkey), Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

16. HİDAYETOĞLU, Tuna Ferit (2008). Güzel Sanatlar Fakülteleri Lisans Programlarında Yer Alan İllüstrasyon Dersi Konularının Eleştirel Bir İncelemesi (A Critical Review of Illustration Teaching Subjects in the Curriculums of Fine Arts Faculties), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

15. TOPRAK, Onur (2008). Güzel Sanatlar Eğitimine Yönelik Hazırlan Bir Eğitim CD’sinin Sanat Tarihi Öğretimine Katkıları (Contribution to the Teaching of Art History of an Educational CD Prepared for Fine Arts Education), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

14. COŞKUN, Birgül (2007). Görsel Sanatlarda Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi ile İlgili Öğretmen Görüşleri ve Değerlendirmesi (Teacher Opinions and Evaluation on the Education of Gifted Children in Visual Arts), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsün (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

13. OCAK, Eda (2005). Görsel Medya Yolu İle Yaygın Görsel Sanatlar Eğitimi (Resim-İş) Üzerine Bir Durum Çalışması (A Case Study on Informal Visual Arts Education with Visual Media Path), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

12. SARI, Hatice Nilüfer (2005). İlköğretim Okullarında Müze Eğitiminin Gerekliliğine İlişkin Resim-İş Öğretmenlerinin ve Yöneticilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of the Opinions of Art Teachers and Administrators on the Necessity of Museum Education in Primary Schools), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

11. PEŞKERSOY, Eylem (2004). İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Resim-İş Dersi ve Öğretmenine Tutumlarına Yönelik Bir İnceleme (A Study on the Attitudes of Elementary School Administrators and Teachers to Art Lesson and Art Teacher), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

10. ÇALIŞKAN, Rabia (2003). İlköğretim 6. Sınıf Görsel Sanatlar Eğitimi (Resim-İş) Dersi Programının Resim Konuları ve Öğretmenler Açısından İncelenmesi Üzerine Bir Durum Çalışması (A Case Study on the Investigation of 6th grade Visual Arts Education Curriculum in terms of Art Subjects and Teachers), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

9. BÜLBÜL, Handan (2003). Sınıf Öğretmenlerinin Resim-İş Dersine Yaklaşımlarının Farklı Boyutlarda İncelenmesine Dayalı Bir Çalışma (A Study Based on the Investigation of Classroom Teachers' Approaches to Art Lesson in Different Dimensions), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

8. MAMUR, Nuray (2002). Çok Alanlı Sanat Eğitiminde Ölçümleme ve Değerlendirme Yöntemleri: Bir Uygulama Önerisi (Assessment and Evaluation Methods in Multi-Disciplinary Art Education: An Application Suggestion), Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

7. DEMİR, Canan (2002). Resim-İş (Sanat) Eğitiminde Sanat Eleştirisinin Yeri ve Önemi (The Place and Priority of Art Criticism in Art Education), Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences). 

6. MERCİN, Levent (2002). Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Müzelerin Sanat (Resim) Eğitimi Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Assessment of the Opinions of the Teachers and the Administrators on the Use of the Museums in Anatolian Fine Arts High School for Art Education Purposes), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

5. AYDIN, Ayla (2002). İlköğretim 8. Sınıf Resim-İş Derslerinde Eğitim Teknolojisi Kullanımı İle İlgili Bir Durum İncelemesi (A Case Study on the Use of Educational Technology in Elementary 8th Grade Art Courses), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

4. OKAN, Nalan (2002). Estetiğin Felsefedeki ve Disipline Dayalı Sanat Eğitimi İçerisindeki Yeri (Place of Esthetic in Philosophy and Discipline Based Art Education), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

3. ATATÜRE, Huriye (2001). İlköğretim Resim-İş (Sanat) Eğitiminde Karşılaştırmalı Durum Çalışması (A Comparative Case Study in Elementary Art Education), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences). 

2. YAĞCI, Kamuran (2001). Okulöncesi Dönem Plastik Sanatlar Eğitimi (Plastic Arts Education in the Preschool Period), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

1. ASLAN, Gülsema (2000). Halk Eğitim Merkezlerinde Sanat Eğitimi ve Bir Program Önerisi (Arts Education in Public Education Centers and a Program Proposal), Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYELİKLERİ VE EŞ DANIŞMANLIKLAR /  PHD THESIS MONITORING COMMITTEE MEMBERSHIPS AND CO-ADVISORIES

 1. Rukiye Yörükoğlu Dilli:  Görsel Kültür Kuramının İlköğretim 4. Sınıf Görsel Sanatlar Derslerinde Uygulanması (The Application of Visual Culture Theory in Primary School 4th Year Visual Arts Courses). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

 2. Hüda Sayın: Üstün Yetenekli Çocukların Sanat Eğitiminde Proje Tabanlı Çok Alanlı Sanat Eğitimine Yönelik Bir Model Uygulaması (Application of a Model for Project Based and Multi-Disciplinary Art Education in Art Education of Gifted Children). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

 3. Asuman Aypek:   Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Programında Yer Alan Temel Sanat Eğitimi Derslerinin Program, Öğretim Elemanı ve Öğrenci Faktörlerine Göre Değerlendirmesi (Evaluation of Basic Arts Education Courses in the Program of Applied Arts Education in the Vocational Education Faculty according to the Program, Academic Staff and Student Factors). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

 4. Çağatay Akengin (2011): İlköğretim 6. Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde Müze Kaynaklı İşbirliğine Dayalı Öğretim Yönteminin Öğrenci Kazanımlarına Etkisi (The Effect of Museum-Based and Collaborative Teaching Method on Student Achievements at the Elementary  6th Class Visual Arts Lesson). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

 5. Cihan Şule Boduroğlu:  Gezici Müze Uygulamaları ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi: Çorum Müzesi Örneği (A Model for Mobile Museum of Applications and Turkey: Çorum Museum Sample), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Ankara University, Graduate School of Educational  Sciences).

 6. Zekiye Çıldır: Türkiye’deki Çocuk Eğitimevleri İçin Müzelerde Görsel Kültür Çalışmalarına Yönelik Model Önerisi (Model Suggestion for Visual Culture Studies in Museums for the Homes for Children's Education in Turkey), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Ankara University, Graduate School of Educational  Sciences).

 7. Berivan Ekinci:  Eğitim Fakülteleri 1998 ve 2006 Resim-İş Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi (2010-2016) (Assessment of Education Programs of 1998 and 2006 in Education Faculties (2010-2016), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Ankara University, Graduate School of Educational  Sciences).

 8. Sevda Ceylan Dadakoğlu (2018). Sanat ve Tasarım Eğitiminde Sanal Ortamın Yaratıcılığa Etkisi: Second Life Örneği (The Effect of Virtual Environment on Creativity in Art and Design Education: Second Life Example), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

 9. Nurhayat Güneş (2018):  Sanat Eğitimcisi Yetiştirmede Alternatif Bir Yöntem: Resim Atölye Dersinde A/R/Tografi (An Alternative Method in Training Art Educators: A/R/Tography in Studio Art Class), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

 10. Ceren Tekin Karagöz: Hayat Boyu Öğrenme Programlarının İncelenmesi ve Görsel Sanatlar Eğitimi İçin Bir Program Önerisi (A Program Proposal for the Study of Lifelong Learning Programs and Visual Arts Education), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

 11. Huriye Çelikcan:  Sanat ve Tasarım Eğitiminde Atölye Derslerinde Oto-Etnografi Yönteminin Uygulanması (Application of Auto-Ethnography Method in Art and Design Training Courses).

 12. Rabia Akyolcu: 21. YY’da Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştirme Eğitim Programındaki Alan ve Alan Eğitimi Derslerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Field Courses and Field Education Courses in the Visual Arts Teacher Training Training Program in the 21st Century), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Gazi University, Graduate School of Educational  Sciences).

bottom of page