ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER /

ARTICLES PUBLISHED IN INTERNATIONAL REFEREED JOURNALS

9. Mamur, N. & Özsoy, V., & Karagöz, İ. (2020). Digital learning experience in museums: Cultural readings in a virtual environment (Müzelerde dijital öğrenme deneyimi: Sanal ortamda kültürel okumalar). International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2), 335-350. DOI: https://doi.org/10.33200/ijcer.799643

8. Ozsoy, V. & Gunes, N. (2020). Resim-İş (Görsel Sanatlar) Öğretmeni Yetiştirmede Özgün Bir Model: Çapa Resim Seminerleri (An Original Model of Art Teacher Training: Çapa Art Seminars). International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(2), 35-52. https://ugsead.penpublishing.net/makale/1796 

 

7. Ceylan Dadakoğlu, S., & Özsoy, V. (2020). Second life application for creativity in art and design education (Sanat ve Tasarım Eğitiminde Yaratıcılık İçin Second Life’ın Kullanılması). International Journal of Educational Methodology, 6(4), 759-773. https://doi.org/10.12973/ijem.6.4.759

6. Özsoy, V., Mamur, N., & Sarıbaş, S. (2020). Use of visual culture in visual arts courses: Opinions of participating teachers after TUBITAK-4005 Project.  (Görsel sanatlar derslerinde görsel kültürün kullanımı: TÜBİTAK-4005 Projesi sonrası katılımcı öğretmenlerin görüşleri). Pegem Journal of Education and Instruction (Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi), 10(3), 767-808. https://doi.org/10.14527/pegegog.2020.025

5. Güneş, N., Aksoy, Ş. & Özsoy, V. (2020). The Role of the A/r/tography Method in Art Teacher Training (Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştirmede A/r/tografi Yönteminin Rolü), Universal Journal of Educational Research, 8(10), 4909 - 4919. DOI: 10.13189/ujer.2020.081063.

4. Özsoy, V. (2016). “Arts and design education for sustainable development,” New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, Vol 2, No. ISSN: 2421- 8030. 
http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/335#EPUgOe8QowxtyoXy.99 

3. Bülbül, H. ve Özsoy, V. (2015). Güzel Sanatlar Lisesi İki Boyutlu Sanat Atölye Dersinde 4MAT Öğretim Modelinin Uygulanması (Implementation of the 4MAT Instructional Model in the Two-Dimensional Art Studio Course at the Fine Arts High School), Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (International Journal of Turkish Educational Sciences), Cilt:3, Sayı:5, s. (99-118).

2. Bülbül, H. ve Özsoy, V. (2015).  Student Views on the 4MAT Teaching Model Application in the Two Dimensional Art Studio Classes in the Fine Arts High School (Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki İki Boyutlu Sanat Atölyesi Sınıflarında 4MAT Öğretim Modeli Uygulamasına Öğrenci Görüşleri),  Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), Art Education Special Issue, 242-265.

1. Mamur, N. ve Özsoy, V. (2015). Görsel Sanatlar Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme (Portfolio Assessment in Visual Art Education), Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, Haziran 2015, Bartın-Türkiye, (s.163 – 177). Bartin University Journal of Faculty of Education, Volume 4, Issue 1, June 2015, Bartın-Turkey Doi: 10.14686/BUEFAD. 2015111023,  (pp.163 – 177).

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER/

ARTICLES PUBLISHED IN NATIONAL REFEREED JOURNALS

 

26. Çelikcan, H. ve Özsoy, V. (2021). Mavi Bakışın Ardındaki Giz (The Screet Behind the Blue Gaze Kayıhan Keskinok), Sanat ve Tasarım (Art&Design), Anadolu Üniversitesi, Cilt / Volume 10 Sayı / Number 2 Aralık / December 2020 E-Issn: 2146 – 9059. s. 298-317.

25. Özsoy, V., Dilli, R., Karakaya, Ü., Bıyıklı, N. ve Çalık, Ş. (2017). Doğal, Tarihi ve Kültürel Mekânlar ile Bilim Merkezlerinin Yaygın Öğrenme Ortamı Olarak Kullanılması (Using Natural, Historical and Cultural Spaces and Science Centers as a Non-Formal Learning Environment, Millî Eğitim (National Education),  Sayı 214, Bahar/2017, 477-488.

24. Okan Akın, N. ve Özsoy, V. (2017). Görsel Sanatlar Dersinde Estetik Öğretim İle İlgili Ders İşlenişinin ve Etkinlik Formlarının Değerlendirilmesi (Evaluation of Course Processing and Activity Forms Related to Aesthetic Teaching in Visual Arts Course), Fine Arts (NWSAFA), 12(3):205-215, DOI: 10.12739/NWSA.2017.12.3. D0201.

23. Ayaydın, A., ve Özsoy, V. (2011). Çoklu zekâ kuramı’na dayalı öğretimin ilköğretim 6. Sınıf resim-iş dersinde öğrenci tutumuna etkisi (Effect on student attitude in elementary 6th grade art and craft lesson based on multiple intelligence theory). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Educational Science), 9(3), 497-518.

22. Şahan, M. ve Özsoy. V. (2009). Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Resim-İş Dersinde Öğrenci Tutumuna Etkisi (The Impact of Multidisciplinary Art Education Method on Students' Attitude in the 6th Grade Elementary School Art and Craft Course), Türk Eğitim Bilimleri (Journal of Turkish Educational Sciences ), Gazi Üniversitesi Yay, Kış 2009, 7(1), 205-226, Ankara.

21. Özsoy, V. ve Mercin, L. (2003).  Sanat (Resim) Eğitiminde Müzelerin Kullanılmasında İlgili Kurum ve Kuruluşların Karşılıklı Görev ve Yükümlülükleri (Mutual Duties and Obligations of Institutions and Organizations in the Use of Museums in Art Education), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Journal of Turkish Educational Sciences), Yaz 2003, C.1, S.3, Gazi Üniversitesi Yay., Ankara, s.303-318.

20. Özsoy, V. (2003). İlk ve Ortaöğretim Sanat (Resim) Eğitiminde Müzelerden ve Sanat Galerilerinden Yararlanma (Use of Art Museums and Art Galleries in Elementary and Secondary Art Education), Milli Eğitim Dergisi (Journal of National Education), Sayı: 158, Bahar 2003, s. 25-34. Ankara: MEB Yay.

19. Özsoy, V. (2002). Sanat (Resim) Eğitiminde Müze ve Okul İş Birliği ve Müzeye Dayalı Bazı Öğretim Yöntemleri (Museum and School Partnership Program in Art Education and Some Teaching Methods Based on Museums),  Milli Eğitim Dergisi (Journal of National Education), Sayı: 153-154, Kış-Bahar 2002, s. 5-17. Ankara: MEB Yay.

18. Özsoy, V. (2001). Sanat (Resim) Eğitiminde Bir Nitel Araştırma Yöntemi: Eğitsel Eleştiri (A Qualitative Research Method in Art Education: Educational Criticism), Eğitim ve Bilim (Education and Science), Cilt: 26, Sayı:122, Ankara, Ekim 2001, s. 41-51.

17. Özsoy, V. (2001). Yabancı Bir Kültürün Öğrenilmesinde Müze Sergisinden Yararlanma (Using Museum Exhibitions  in  Learning Another Culture), Gazi Sanat Dergisi  (Gazi Art Journal), Sayı:2, Ankara, Eylül 2001, s.13-24.

16. Özsoy, V. (2001). Güzel Sanatlar (Resim-İş) Eğitiminde Bilimsel Araştırmalar (Scientific Research in Fine Arts (Art & Craft) Education),  Eğitim ve Bilim (Education and Science), Cilt: 26, Sayı:121, Ankara, Temmuz 2001, s. 51-58.

 

15. Özsoy, V. (2000). Elektronik İletişim Araçlarıyla Görsel Algının Geliştirilmesi (Developing Visual Perseption with Electronic Communication Tools),  Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Buca Faculty of Education), Özel Sayı: 12, İzmir, 2000, s. 227-234.

14. Özsoy, V. (1998). Resim-İş Eğitimi (Sanat Eğitimi)nin Yakın Tarihi: Sosyo-Politik Olaylar ve Etkileri (Recent History of Art Education: Socio-Political Events and Their Effects), Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Gazi Faculty of Education), Cilt:18, Sayı: 3, Ankara, 1998,  s.77-92.

13. Özsoy, V. (1998). Monet'nin Resimlerinde Demiryolu Konusu (Railway in Monet's Paintings), Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Gazi Faculty of Education), Cilt:18, Sayı:2, Ankara, 1998, s.139-150.

12. Özsoy, V. (1998). Yetmişbeşinci Yılda Sanat Eğitimi ve Öğretimi (Resim-İş Eğitimi) (Art Education and Teaching in the Seventy-fifth Year), Milli Eğitim Dergisi (Journal of National Education), Sayı: 139, MEB Yay. Ankara, Nisan-Mayıs-Haziran 1998, s.58-65.

11. Özsoy, V. (1998). Sanat Eğitiminde Özel Öğretim Metodları Dersinin Araştırma Teknikleri Dersi İle Birleştirilmesi: Bir Uygulama Örneği (Combination of Special Teaching Methods in Art Education with Research Technics Course: An Application Example), Milli Eğitim Dergisi (Journal of National Education),  Sayı: 138, MEB Yay. Ankara, Nisan-Mayıs-Haziran 1998, s.49-55.

10. Özsoy, V. (1998). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Sanat Eğitimi ve Sanat Öğretmeni Yetiştirme Yöntemlerinin Bir Karşılaştırması (A Comparison of Art Education and Art Teacher Training Methods on Turkey and the United States), Milli Eğitim Dergisi (Journal of National Education), Sayı: 137, MEB Yay. Ankara, Ocak-Şubat-Mart 1998, s. 101-107.

9. Özsoy, V. (1997). Eğitim Fakülteleri Resim-İş Eğitimi Bölümlerinde Yeniden Yapılanma ve Bir Program Önerisi (Restructuring of Art Education Departments in the Faculties of Education and a Program Proposal), Eğitim ve Bilim (Education and Science), Cilt:21, Sayı:103, Ankara, Ocak 1997, s. 37-45.

8. Özsoy, V. (1996). Türkiye'de Resim-İş Eğitimi (Sanat Eğitimi) Tarihine Kısa Bir Bakış (A Brief Overview of the History of Art Education in Turkey) Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Gazi Faculty of Education), Cilt:16, Sayı:1, Ankara, 1996, s. 109-122..

7. Özsoy, V. (1996). Resim -İş Eğitimi (Sanat Eğitimi): Amacı ve Yapılanması (Art Education: Objective and Structure), Milli Eğitim (Journal of National Education), Sayı: 131, Ankara, Temmuz-Ağustos-Eylül 1996, s. 37-40.

6. Özsoy, V. ve Balcı, Y. B. (1996). Resim -İş Eğitimi Bölümlerinde Yeniden Yapılanma ve İsim Değişikliği (Restructuring and Change of Names in Art Education Departments), Milli Eğitim, (Journal of National Education) Sayı: 130, Ankara,  Nisan-Mayıs-Haziran 1996, s. 48-54.

5. Özsoy, V. (1995). Resim Sanatında Toplumsal Gerçekçi Anlayış ve Yeniler Grubu (Social Realistic Understanding and Newbies Group in Painting Art), Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Gazi Faculty of Education), Yeni Dönem, Kış 95, Sayı: 3, Ankara, 1995, s. 218-228.

4. Özsoy, V. (1994). Turkish Art Education and Art Teacher Training (Türkiye’de Sanat Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme), Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Gazi Faculty of Education), Yeni Dönem, Bahar 94, Sayı: 2, Ankara, 1994, s. 140-153.

3. Özsoy, V. (1993). Resim-İş Eğitimi İle İlgili Bir Raporun Düşündürdükleri (Thinking about a Report on Art Education), Eğitim (Education), MEB Yay. Sayı: 4, Ankara,1993, s. 58-70.

2. Özsoy, V. (1993). Amerika Birleşik Devletleri’nde Güzel Sanatlar ve Tasarım Eğitimi (Fine Arts and Design Education in the United States), Eğitim (Education), MEB Yay. Sayı: 3, Ankara, 1993, s. 48-54.

1. Özsoy, V. (1992). İngiltere’de Güzel Sanatlar ve Tasarım Eğitimi (Fine Arts and Design Education in the UK), Eğitim (Education), MEB Yay. Sayı: 2, Ankara, 1992, s. 24-36.