top of page

ULUSLARARASI ÇAĞRILI KONUŞMALAR/ INTERNATIONAL KEYNOTES

9. “İnovasyon, Tasarım Odaklı Düşünme ve Eğitim" (Innovation, Design Thinking and Education), VI. Uluslararası Mobilya Kongresi (VI. International Furniture Congress), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi (KTU, Faculty of Foresty and Faculty of Architecture), 2-5 Kasım / November2020, Trabzon / Turkey.

8. “Sanatta Tasarım, Tasarımda Sanat” (Design in Art, Art in Design), 3. Sanat ve Tasarım Sempozyumu (The 3rd. International Symposium on Art & Design), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 1-3 Ekim / October 2020, Kütahya / Turkey.

7. “Sosyal İnovasyon ve Tasarım Odaklı Düşünme” (Social Innovation and Design Thinking) , DT4VET: Mesleki Eğitim ve Öğretim için Tasarımcı Düşünürleri Eğitmek: Eğitimciler için Tasarım Odaklı Düşünme Aracı Projesi / EducatingDesignerly Thinkers for Vocational Education and Training: Design Thinkin Tool for Educators) açış konuşması / DT4VET Project Open Speech), TOBB ETÜ, 10 Şubat / February 2020, Ankara.

6. “Gözlemleme ve Yavaş Bakış Yoluyla Öğrenme” (Learning through Observation and Slow Looking), 1. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi (The 1st International Congress on Informal Learning / ICIL), Hacettepe Üniversitesi, 1- 3 Kasım 2019 / November 1-3, 2019, Ürgüp / Nevşehir.

 

5. “A Hidden Aim of Art Educators: Social responsibility”, The 6th World Chinese Art Education Symposium, November 18-20, 2017, Ningbo University, Zhejiang, China.

4. “Arts and Design Education for  Sustainable Development and  Quality Education”, Turkish Student Society Event for UNESCU Sustainable Goals, University of British Columbia, 28.03.2017. Vancouver, Canada.

3. “Arts and Design Education for Sustainable Development”, 4th World Conference on Design and Arts – WCDA, June26-28, 2015, Christian University, St. Petersburg, Russia.

2. “Arts Education and Violence in Schools”, World Summit on Arts Education Polylogue II, The World Alliance for Arts Education (WAAE), 13 -17 May, 2013, Munich and Wildbad Kreuth, Germany.

1. “New Trends in Design Education” TOBB ETÜ GSF, 13 April 2010, TOBB ETÜ Kırmızı Amfi, Ankara.

ULUSAL ÇAĞRILI KONUŞMALAR/ NATIONAL KEYNOTES

 

 29. “Görsel Kültür Kuramı ve Sanat Eğitiminde Uygulanması”, (Visual Culture Theory and Its Application in Art Education), Çevrimiçi, ODTÜ Okulları, 1 Eylül 2020.

 

28. “İlk ve Ortaöğretim Görsel Sanatlar Derslerinde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri” (Assessment and Evaluation Methods in Primary and Secondary Education Visual Arts Lessons), Çevrimiçi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Haziran 2020.

 

27. “Sanat Eğitimi ve Şiddet” (Art Education and Violence), Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu, 21 Mayıs 2019, Adana.

 

26. “Sanat Eğitimi ve Şiddet” (Art Education and Violence), Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu, 20 Mart 2019, Denizli.

 

25. “Sosyal Öğrenme Ortamları Olarak Müzeler” (Museums as Socially Learning Spaces), 25-29 Eylül - 2015, Eğitimciler İçin Müze Eğitimi Çalıştayı (Workshop for Educators on Museum Education), Konya.

 

24. “21. Yüzyılda Görsel Sanatlar Eğitimi” (Art Education for the 21st Century), 24 Kasım 2015, Harran University, Faculty of Education, Urfa.

 

23. “Görsel Sanatlar Eğitiminin Düşünsel Temelleri” (Intellectual Foundations of Visual Arts Education), Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu, 4 Mayıs 2015, Denizli.

 

22. “Sanat, Bilim ve Sanat Eğitimi” (Art, Science and Art Education), Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, A Blok Konferans Salonu, 4 Mayıs 2015, Denizli.

 

21. “Herkes İçin Kapsamlı ve Sürdürülebilir Bir Sanat Eğitimi” (A Sustainable Art Education for All), 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (24th National Conference on Educational Sciences), 16-19 Nisan 2015, Niğde Üniversitesi.

 

20. “Sanat ve sağlığımız” (Art and our health), 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014, Antalya.

 

19. “Görsel Sanatlar Eğitiminin Geleceği” (The Future of Visual Arts Education), Kütahya D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu, 24 Kasım 2013, Kütahya.

 

18. “Müzeler ve Görsel Sanatlar Eğitimi” (Museums and Visual Arts Education), Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Öğretmen Evi, 7-8 Haziran 2013, Kütahya.

 

17. “Görsel İletişim Tasarımı Eğitiminin Temelleri” (Foundations of Visual Communication Design), Konferans (Conference on Design), Kumpanya Tasarım Etkinlikleri, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, 07-17 Mayıs 2013, Ankara.

 

16. “Çok Alanlı Görsel Sanatlar Eğitimi (ÇAGSEY)” (Multi-Disciplinary Visual Arts Education), ODTÜ Özel Okulları, 24 Ocak 2012, Abant/Bolu.

 

15. “Sanat mı? Tasarım mı?” (Art? or Design?), Konferans, Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 16 Aralık 2011, Adana.

 

14. “UNESCO 2010 – 2015 Güzel Sanatlar Eğitimi Stratejisi Hazırlık Çalışmaları ve Bir Değerlendirme” (Fine Arts Education Strategy Preparation Studies and an Evaluation), 2. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 07-11 Nisan 2010, Çanakkale.

 

13. “Özel Yetenek Kurslarının Giriş Sınavlarına Etkisi” (The Effect of Special Talent Courses on Entrance Exams), TOBB ETÜ Kırmızı Amfi, Aralık 2009, Ankara.

 

12. Atatürk’ü Sanatla Anlamak (Understanding Atatürk through Art), KTB Atatürk Kültür Merkezi ve Erciyes Üniversitesi, Sabancı Kültür Merkezi, 3 Aralık 2008, Kayseri.

 

11. “Eğitim Kurumlarında Sanat Eğitimi ve Önemi” (Art Education and Its Importance in Educational Institutions), Pınarbaşı Kültür Merkezi, 24 Ocak 2007, Pınarbaşı/Kayseri.

 

10. “Görsel Sanatlar Eğitimi ve Öğretmenler” (Visual Arts Education and Teachers), Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED) 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlü Konser Salonu, 24 Kasım 2006, Kayseri.

 

9. “Avrupa Birliği Sürecinde Güzel Sanatlar Fakültelerinin Durumu” (The Situation of Fine Arts Faculties in the European Union Process), Erciyes Üniversitesi, 10 Nisan 2005, Kayseri.

 

8. “Eğitim Fakülteleri ve Uygulama Okulları İşbirliği Programı” (Faculties of Education and Practice Schools Cooperation Program), Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, 30 Ocak 2003, Erzurum.

 

7. “Müzeler Yoluyla Sanat (Resim) Eğitimi” (Art Education Through Museums), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 19 Aralık 2002, Ankara.

 

6. “Görsel Sanatlar Eğitiminin Önemi ve Gerekliliği” (The Importance and Necessity of Visual Arts Education), Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 04 Haziran 1999, Diyarbakır.

 

5. “Sanat Eğitiminin Gerekliliği” (Necessity of Art Education), Deneme Lisesi, 21 Mart 1999, Ankara.

 

3. “Lale Devrinin Ünlü Ressamı Levnî” (Famous Painter of Tulip Era Levnî), Türk Sanatında Lale Devri Semineri, Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü Konser Salonu, 12-13 Aralık 1994, Ankara.

 

2. “İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Güzel Sanatlar ve Tasarım Eğitimi” (Art and Design Education in England and the United States), Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim – İş Eğitimi Bölümü, 16 Nisan 1992, Ankara.

 

1. “İngiltere’de Sanat Eğitimi” (Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi), 13 Mart 1992, Ankara.

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN VE YAYIMLANAN BILDIRILER /

PAPERS PRESENTED AND PUBLISHED AT INTERNATIONAL CONFERENCES

3. Özsoy, V. (2019). Implementation of Visual Culture in the Primary and Secondary Visual Arts Courses in Turkey (Türkiye'de İlköğretim ve Ortaöğretim Görsel Sanatlar Derslerinde Görsel Kültürün Uygulanması), 36. InSEA World Congress: MAKING (InSEA Dünya Kongresi: YAPIM), University of British Columbia, July 9-13, 2019, Vancouver, Canada. Pp. 593-599. https://www.insea2019.org/congress-proceedings-abstracts

2. Özsoy, V. (2012). “Museum Education and Design Museums”, A New Affair: Design History and Digital Design Museum

(Yeni Bir İlişki: Tasarım Tarihi ve Sanal Tasarım Müzesi), Turkish Design History , Society Meetings / 5T: Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Toplantıları, 17-18 Mayıs 2012 / May 17-18, 2012, Yaşar Üniversitesi, İzmir.

1. Mamur, N. & Özsoy, V. (2009).  Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Öğrencilerinin Sanatsal Yeterliliğini Ölçme ve Değerlendirmede Portfolyo Tekniğinin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme.  Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi- Günümüzde Balkanlarda Eğitim 1-3 Ekim 2009 Edirne, 2, 410-415.

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BILDIRILER /

PAPERS PRESENTED AT INTERNATIONAL CONFERENCES

9. Özsoy, V. & Mamur, N. (2019). İlk ve Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersleri için Görsel Kültür Kuramı Temelli Tasarlanan TÜBİTAK-4005 Projesi Sonrası Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri (Opinions of Classroom Teachers After Visual Culture Theory Based TUBITAK-4005 Project for Primary and Secondary Visual Arts Courses), VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara University, 19-22 Haziran/June 2019, Ankara / Turkey.

 

8. Özsoy, V. & Güntay, V. (2019). Görsel Sanatlar Dersleri için Görsel Kültür ve Teknoloji Temelli Müze Deneyimi (Visual Culture and Technology Based Museum Experience for Visual Arts Courses), VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara University, 19-22 Haziran/June 2019, Ankara / Turkey.

 

7. Özsoy, V. & Mamur, N. (2019). TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Kapsamında Görsel Kültür Kuramı Yoluyla Öğretmen Eğitimi (Teacher Education by "Visual Culture Theory" in the Scope of TUBITAK 4005 Innovative Training Practices), 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (28th International Conference on Educational Sciences), Hacettepe Üniversitesi ve ULED Platformu, 25-28 Nisan/April 2019, Ankara / Turkey.

 

6. Özsoy, V. & Sayın, H. & Demirkapı, A. (2013). “MEB Bilim ve Sanat Merkezleri Sanat / Resim Programında Uygulanan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri”, International Conference on Talent Development & Excellence, Turkish Ministry of Education, International Research Association for Talent Development and Exellence (IRATDE), Turkish Association for the Education of Talented Children (UYCED), 25-28 Eylül 2013 Antalya.

 

5. Özsoy, V. (2012).“Türkiye’de Görsel Sanatlar (Resim-İş) Eğitimi ve Sanat Öğretmeni Yetiştirme”, Internetional Educational Sciences Symposium (Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu), Sinop Üniversitesi ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği, 1-3 Ekim 2012, Sinop.

 

4. Özsoy, V. (2010). “Developing Standards and Their Contributions to Arts Teacher Education”, The Second World Conference on Arts Education, Ministry of Culture, Sports and Tourism & UNESCO, 25-28 May 2010, COEX, Seoul, Korea. 

 

3. Özsoy, V. (2009). “Issues in Art Education and Art Teacher Training in Turkey” The World Alliance for Arts Education Meeting, UNESCO, 31 Ekim- 2 Kasım 2009 Newcastle /İngiltere.

 

2. Özsoy, V. (2003). “Multy-Disciplinary Art Education with Intercultural Art Projects in Turkey”, International Society For Education through Art (InSEA on Sea) 6th European Regional Congress, August 2-8, 2003, Stockholm-Helsinki-Talinn.

 

1. Özsoy, V. (2003). “Resim-İş Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerinden Yararlanmalarına İlişkin Tutumları”, III. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 30 Mart 2003, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa, K.K.T.C.

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN VE YAYIMLANAN BİLDİRİLER /

PAPERS PRESENTED AND PUBLISHED AT NATIONAL CONFERENCES

11. Mamur, N. & Özsoy, V.  (2011). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sanat Atölye Derslerinde Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımlarına Bakış (A Looking at the Measurement and Evaluation Approaches in Art Studio Lessons at the Anatolian Fine Arts High School), 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül 2011, Burdur.

10. Mamur, N.& Özsoy, V.  (2010) Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Sanat Atölye Derslerinde Portfolyo Kullanımının Öğrenci Görüşleriyle Değerlendirilmesi (Evaluation of Portfolio Usage with Student Opinions, at Art Studio Lessons at the Art Department of Anatolian Fine Arts High Schools), Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme 2. Ulusal Kongresi, 3-7 Mayıs 2010, Mersin.

9. Mamur, N. & Özsoy, V.  (2010) Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmenlerinin Portfolyo Değerlendirme Tekniğinin Uygulanabilirliğine Yönelik Algıları (The Perceptions of Art Teachers toward the Applicability of Portfolio Assessment Technique at the Anatolian Fine Arts High Schools), 2. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, 8-10 Nisan 2010, Canakkale.

8. Özsoy, V. (2005). Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanmanın ve Uygulama Sonuçlarının Resim-İş Öğretmeni Yetiştirme Açısından Bir Değerlendirmesi (An Assessment of Restructuring in Education Faculties and Results of Implementation in Terms of Training Art Teachers), Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 22-24 Eylül 2005, Ankara. 

7. Özsoy, V. (2003). Lisansüstü Görsel Sanatlar Eğitiminde (Resim-İş) Bir Nitel Araştırma Yöntemi Uygulaması (Application of a Qualitative Research Method in Postgraduate Visual Arts Education), Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 01-04 Ekim 2003, İzmir. 

6. Özsoy, V. (2004). Resim-İş Öğretmeni Yetiştirme Programlarının ve Resim-İş Derslerinin Bir Değerlendirmesi, (An Assessment of Art Teacher Training Programs and Art Courses), II. Sanat Eğitimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 28-30 Nisan 2004, Ankara. s. 17-35.

5. Özsoy, V. (2003). Resim-İş Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Kullanımı Konusunda Tutumları (Attitudes of Art Teacher Candidates on the Use of Educational Technology), XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 15 –18 Ekim 2003, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

4. Özsoy, V. (2002). Resim-İş (Sanat) Öğretmeni Eğitimine Yönelik Lisansüstü Programlarda Müze Eğitiminin Yeri ve Önemi (Place and importance of museum education in post-graduate programs for Art Teacher Education), Gazi Üniversitesi’nin Eğitimde 75. Yılı Sanat Eğitimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 08-10 Mayıs 2002, Ankara. s.59-74.

3. Özsoy, V. & Dündar, M. (2000) Okul Deneyimi Dersi Uygulaması: Gazi Eğitim Fakültesi Örneği (School Experience Course Application: In the case of Gazi Faculty of Education), II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 10-12 Mayıs 2000, Çanakkale.

2. Özsoy, V. (1999). Güzel Sanatlar Öğretiminde Çok Alanlı ve Projelere Dayalı Bir Yöntem (A Multi-Disciplinary and Project-Based Method in Teaching Fine Arts), I.Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale, 28-30 Nisan 1999. s. 9-18.

1. Özsoy, V. (1998). Hizmet Öncesi Eğitimde Bir Öğretmenlik Uygulaması Modeli (A Teaching Practice Model in Pre-Service Education), III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, 23-25 Eylül 1998, s.301-306.

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER /

PAPERS PRESENTED AT NATIONAL CONFERENCES

Mamur, N., Özsoy, V. (2011).  Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sanat Atölye Derslerinde Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarına Bakış.  20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül 2011, Burdur.

Özsoy, V. (1993). Eğitim Fakülteleri Resim-İş Eğitimi Bölümleri İçin Bir Program Önerisi (A Program Proposal for Art Education Departments in Education Faculties), Türkiye’de Plastik Sanatlar Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Seçimi ve Programların Çağdaşlaştırılması Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adana, 19-21 Nisan 1993.

 

bottom of page