ULUSLARARASI ÇAĞRILI BİLDİRİLER / INTERNATIONAL KEYNOTES

7. “İnovasyon, Tasarım Odaklı Düşünme ve Eğitim" (Innovation, Design Thinking and Education), VI. Uluslararası Mobilya Kongresi (VI. International Furniture Congress), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi (KTU, Faculty of Foresty and Faculty of Architecture), 2-5 Kasım / November2020, Trabzon / Turkey.

6. “Sanatta Tasarım, Tasarımda Sanat” (Design in Art, Art in Design), 3. Sanat ve Tasarım Sempozyumu (The 3rd. International Symposium on Art & Design), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 1-3 Ekim / October 2020, Kütahya / Turkey.

5. “Sosyal İnovasyon ve Tasarım Odaklı Düşünme” (Social Innovation and Design Thinking) , DT4VET: Mesleki Eğitim ve Öğretim için Tasarımcı Düşünürleri Eğitmek: Eğitimciler için Tasarım Odaklı Düşünme Aracı Projesi / EducatingDesignerly Thinkers for Vocational Education and Training: Design Thinkin Tool for Educators) açış konuşması / DT4VET Project Open Speech), TOBB ETÜ, 10 Şubat / February 2020, Ankara.

4. “Gözlemleme ve Yavaş Bakış Yoluyla Öğrenme” (Learning through Observation and Slow Looking), 1. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi (The 1st International Congress on Informal Learning / ICIL), Hacettepe Üniversitesi, 1- 3 Kasım 2019 / November 1-3, 2019, Ürgüp / Nevşehir.

 

3. “A Hidden Aim of Art Educators: Social responsibility”, The 6th World Chinese Art Education Symposium, November 18-20, 2017, Ningbo University, Zhejiang, China.

2. “Arts and Design Education for Sustainable Development”, 4th World Conference on Design and Arts – WCDA, June26-28, 2015, Christian University, St. Petersburg, Russia.

1. “Arts Education and Violence in Schools”, World Summit on Arts Education Polylogue II, The World Alliance for Arts Education (WAAE), 13 -17 May, 2013, Munich and Wildbad Kreuth, Germany.

ULUSAL ÇAĞRILI BİLDİRİLER / NATIONAL KEYNOTES

8. 2019- “Sanat Eğitimi ve Şiddet” (Art Education and Violence), Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi  Konferans Salonu, 21 Mayıs 2019, Adana.

7. 2019- “Sanat Eğitimi ve Şiddet” (Art Education and Violence), Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu, 20 Mart 2019, Denizli.

6. 2015- “Sosyal Öğrenme Ortamları Olarak Müzeler” (Museums as Socially Learning Spaces), 25-29 Eylül - 2015, Workshop for Educators on Museum Education, Konya.

 

5. 2015- “21. Yüzyılda Görsel Sanatlar Eğitimi” (Art Education for the 21st Century), 24 Kasım 2015, Harran Univ., Faculty of Education, Urfa.

 

4. 2015- “Herkes Için Kapsamli ve Sürdürülebilir Bir Sanat Egitimi” (A Sustainable Art Education for All), 24. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi (24th National Conference on Educational Sciences), 16-19 Nisan 2015, Niğde Üniversitesi.

 

3. 2013- “Görsel İletisim Tasarımı Eğitiminin Temelleri” (Foundations of Visual Communication Design), Konferans (Conference on Design), Kumpanya Tasarım Etkinlikleri, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, 07-17 Mayıs 2013, Ankara.

 

2. 2011- “Sanat mi? TasarIm mI?” (Art? or Design?), Konferans, Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 16 Aralık 2011, Adana.

1. 2010- “UNESCO 2010 – 2015 Güzel Sanatlar Eğitimi Stratejisi Hazırlık Çalışmaları ve Bir Değerlendirme”  2. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 07-11 Nisan 2010, Çanakkale.

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN VE YAYIMLANAN BILDIRILER /

PAPERS PRESENTED AND PUBLISHED AT INTERNATIONAL CONFERENCES

2. Özsoy, V. (2019). Implementation of Visual Culture in the Primary and Secondary Visual Arts Courses in Turkey (Türkiye'de İlköğretim ve Ortaöğretim Görsel Sanatlar Derslerinde Görsel Kültürün Uygulanması), 36. InSEA World Congress: MAKING (InSEA Dünya Kongresi: YAPIM), University of British Columbia, July 9-13, 2019, Vancouver, Canada. Pp. 593-599. https://www.insea2019.org/congress-proceedings-abstracts

1. Özsoy, V. (2012). “Museum Education and Design Museums”, A New Affair: Design History and Digital Design Museum

(Yeni Bir İlişki: Tasarım Tarihi ve Sanal Tasarım Müzesi), Turkish Design History , Society Meetings / 5T: Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Toplantıları, 17-18 Mayıs 2012 / May 17-18, 2012, Yaşar Üniversitesi, İzmir.

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BILDIRILER /

PAPERS PRESENTED AT INTERNATIONAL CONFERENCES

9. Özsoy, V. & Mamur, N. (2019). İlk ve Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersleri için Görsel Kültür Kuramı Temelli Tasarlanan TÜBİTAK-4005 Projesi Sonrası Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri (Opinions of Classroom Teachers After Visual Culture Theory Based TUBITAK-4005 Project for Primary and Secondary Visual Arts Courses), VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara University, 19-22 Haziran/June 2019, Ankara / Turkey.

 

8. Özsoy, V. & Güntay, V. (2019). Görsel Sanatlar Dersleri için Görsel Kültür ve Teknoloji Temelli Müze Deneyimi (Visual Culture and Technology Based Museum Experience for Visual Arts Courses), VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara University, 19-22 Haziran/June 2019, Ankara / Turkey.

 

7. Özsoy, V. & Mamur, N. (2019). TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Kapsamında Görsel Kültür Kuramı Yoluyla Öğretmen Eğitimi (Teacher Education by "Visual Culture Theory" in the Scope of TUBITAK 4005 Innovative Training Practices), 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (28th International Conference on Educational Sciences), Hacettepe Üniversitesi ve ULED Platformu, 25-28 Nisan/April 2019, Ankara / Turkey.

 

6. Özsoy, V. & Sayın, H. & Demirkapı, A. (2013). “MEB Bilim ve Sanat Merkezleri Sanat / Resim Programında Uygulanan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri”, International Conference on Talent Development & Excellence, Turkish Ministry of Education, International Research Association for Talent Development and Exellence (IRATDE), Turkish Association for the Education of Talented Children (UYCED), 25-28 Eylül 2013 Antalya.

 

5. Özsoy, V. (2012).“Türkiye’de Görsel Sanatlar (Resim-İş) Eğitimi ve Sanat Öğretmeni Yetiştirme”, Internetional Educational Sciences Symposium (Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu), Sinop Üniversitesi ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği, 1-3 Ekim 2012, Sinop.

 

4. Özsoy, V. (2010). “Developing Standards and Their Contributions to Arts Teacher Education”, The Second World Conference on Arts Education, Ministry of Culture, Sports and Tourism & UNESCO, 25-28 May 2010, COEX, Seoul, Korea. 

 

3. Özsoy, V. (2009). “Issues in Art Education and Art Teacher Training in Turkey” The World Alliance for Arts Education Meeting, UNESCO, 31 Ekim- 2 Kasım 2009 Newcastle /İngiltere.

 

2. Özsoy, V. (2003). “Multy-Disciplinary Art Education with Intercultural Art Projects in Turkey”, International Society For Education through Art (InSEA on Sea) 6th European Regional Congress, August 2-8, 2003, Stockholm-Helsinki-Talinn.

 

1. Özsoy, V. (2003). “Resim-İş Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerinden Yararlanmalarına İlişkin Tutumları”, III. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 30 Mart 2003, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa, K.K.T.C.

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN VE YAYIMLANAN BİLDİRİLER /

PAPERS PRESENTED AND PUBLISHED AT NATIONAL CONFERENCES

11. Mamur, N. & Özsoy, V.  (2011). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sanat Atölye Derslerinde Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımlarına Bakış (A Looking at the Measurement and Evaluation Approaches in Art Studio Lessons at the Anatolian Fine Arts High School), 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül 2011, Burdur.

10. Mamur, N.& Özsoy, V.  (2010) Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Sanat Atölye Derslerinde Portfolyo Kullanımının Öğrenci Görüşleriyle Değerlendirilmesi (Evaluation of Portfolio Usage with Student Opinions, at Art Studio Lessons at the Art Department of Anatolian Fine Arts High Schools), Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme 2. Ulusal Kongresi, 3-7 Mayıs 2010, Mersin.

9. Mamur, N. & Özsoy, V.  (2010) Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmenlerinin Portfolyo Değerlendirme Tekniğinin Uygulanabilirliğine Yönelik Algıları (The Perceptions of Art Teachers toward the Applicability of Portfolio Assessment Technique at the Anatolian Fine Arts High Schools), 2. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, 8-10 Nisan 2010, Canakkale.

8. Özsoy, V. (2005). Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanmanın ve Uygulama Sonuçlarının Resim-İş Öğretmeni Yetiştirme Açısından Bir Değerlendirmesi (An Assessment of Restructuring in Education Faculties and Results of Implementation in Terms of Training Art Teachers), Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 22-24 Eylül 2005, Ankara. 

7. Özsoy, V. (2003). Lisansüstü Görsel Sanatlar Eğitiminde (Resim-İş) Bir Nitel Araştırma Yöntemi Uygulaması (Application of a Qualitative Research Method in Postgraduate Visual Arts Education), Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 01-04 Ekim 2003, İzmir. 

6. Özsoy, V. (2004). Resim-İş Öğretmeni Yetiştirme Programlarının ve Resim-İş Derslerinin Bir Değerlendirmesi, (An Assessment of Art Teacher Training Programs and Art Courses), II. Sanat Eğitimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 28-30 Nisan 2004, Ankara. s. 17-35.

5. Özsoy, V. (2003). Resim-İş Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Kullanımı Konusunda Tutumları (Attitudes of Art Teacher Candidates on the Use of Educational Technology), XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 15 –18 Ekim 2003, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

4. Özsoy, V. (2002). Resim-İş (Sanat) Öğretmeni Eğitimine Yönelik Lisansüstü Programlarda Müze Eğitiminin Yeri ve Önemi (Place and importance of museum education in post-graduate programs for Art Teacher Education), Gazi Üniversitesi’nin Eğitimde 75. Yılı Sanat Eğitimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 08-10 Mayıs 2002, Ankara. s.59-74.

3. Özsoy, V. & Dündar, M. (2000) Okul Deneyimi Dersi Uygulaması: Gazi Eğitim Fakültesi Örneği (School Experience Course Application: In the case of Gazi Faculty of Education), II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 10-12 Mayıs 2000, Çanakkale.

2. Özsoy, V. (1999). Güzel Sanatlar Öğretiminde Çok Alanlı ve Projelere Dayalı Bir Yöntem (A Multi-Disciplinary and Project-Based Method in Teaching Fine Arts), I.Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale, 28-30 Nisan 1999. s. 9-18.

1. Özsoy, V. (1998). Hizmet Öncesi Eğitimde Bir Öğretmenlik Uygulaması Modeli (A Teaching Practice Model in Pre-Service Education), III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, 23-25 Eylül 1998, s.301-306.

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER /

PAPERS PRESENTED AT NATIONAL CONFERENCES

Özsoy, V. (1993). Eğitim Fakülteleri Resim-İş Eğitimi Bölümleri İçin Bir Program Önerisi (A Program Proposal for Art Education Departments in Education Faculties), Türkiye’de Plastik Sanatlar Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Seçimi ve Programların Çağdaşlaştırılması Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adana, 19-21 Nisan 1993.