top of page

 

ULUSLARARASI ÇAĞRILI KONUŞMALAR /INTERNATIONAL KEYNOTES

 

9. “İnovasyon, Tasarım Odaklı Düşünme ve Eğitim" (Innovation, Design Thinking and Education), VI. Uluslararası Mobilya Kongresi (VI. International Furniture Congress), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi (KTU, Faculty of Foresty and Faculty of Architecture), 2-5 Kasım / November2020, Trabzon / Turkey.

8. “Sanatta Tasarım, Tasarımda Sanat” (Design in Art, Art in Design), 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu (The 3rd. International Symposium on Art & Design), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 1-3 Ekim / October 2020, Kütahya / Turkey.

7. “Sosyal İnovasyon ve Tasarım Odaklı Düşünme” (Social Innovation and Design Thinking) , DT4VET: Mesleki Eğitim ve Öğretim için Tasarımcı Düşünürleri Eğitmek: Eğitimciler için Tasarım Odaklı Düşünme Aracı Projesi / Educating Designerly Thinkers for Vocational Education and Training: Design Thinkin Tool for Educators) açış konuşması / DT4VET Project Open Speech), TOBB ETÜ, 10 Şubat / February 2020, Ankara.

6. “Gözlemleme ve Yavaş Bakış Yoluyla Öğrenme” (Learning through Observation and Slow Looking), 1. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi (The 1st International Congress on Informal Learning / ICIL), Hacettepe Üniversitesi, 1- 3 Kasım 2019 / November 1-3, 2019, Ürgüp / Nevşehir.

5. “A Hidden Aim of Art Educators: Social responsibility”, The 6th World Chinese Art Education Symposium, Ningbo University, Zhejiang, China on November 18-20, 2017.

4. “Arts and Design Education for Sustainable Development and Quality Education”, Turkish Student Society Event for UNESCO Sustainable Goals, University of British Columbia, 28.03.2017. Vancouver, Canada.

3. “Arts and Design Education for Sustainable Development”, 4th World Conference on Design and Arts - WCDA-2015, 26-28 June 2015, Christian University, St. Petersburg, Russia.

2. “Arts Education and Violence in Schools”, World Summit on Arts Education Polylogue II, The World Alliance for Arts Education (WAAE), 13 -17 May 2013, Munich and Wildbad Kreuth, Germany.

1. “New Trends in Design Education” TOBB ETÜ GSF, 13 April 2010, TOBB ETÜ Kırmızı Amfi, Ankara.

 

ULUSAL ÇAĞRILI KONUŞMALAR / NATIONAL KEYNOTES

 

22. “Görsel Kültür Kuramı ve Sanat Eğitiminde Uygulanması”, (Visual Culture Theory and Its Application in Art Education), Çevrimiçi, ODTÜ Okulları, 1 Eylül 2020.

21. “İlk ve Ortaöğretim Görsel Sanatlar Derslerinde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri” (Assessment and Evaluation Methods in Primary and Secondary Education Visual Arts Lessons), Çevrimiçi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Haziran 2020.

20. “Sanat Eğitimi ve Şiddet” (Art Education and Violence), Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu, 21 Mayıs 2019, Adana.

19. “Sanat Eğitimi ve Şiddet” (Art Education and Violence), Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu, 20 Mart 2019, Denizli.

18. “Sosyal Öğrenme Ortamları Olarak Müzeler” (Museums as Socially Learning Spaces), 25-29 Eylül - 2015, Eğitimciler İçin Müze Eğitimi Çalıştayı (Workshop for Educators on Museum Education), Konya.

17.  “21. Yüzyılda Görsel Sanatlar Eğitimi” (Art Education for the 21st Century), 24 Kasım 2015, Harran University, Faculty of Education, Urfa.

16. “Görsel Sanatlar Eğitiminin Düşünsel Temelleri” (Intellectual Foundations of Visual Arts Education), Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu, 4 Mayıs 2015, Denizli.

15. “Sanat, Bilim ve Sanat Eğitimi” (Art, Science and Art Education), Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, A Blok Konferans Salonu, 4 Mayıs 2015, Denizli.

14. “Sanat ve sağlığımız” (Art and our health), 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014, Antalya.

13. “Görsel Sanatlar Eğitiminin Geleceği” (The Future of Visual Arts Education), Kütahya D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu, 24 Kasım 2013, Kütahya.

12. “Müzeler ve Görsel Sanatlar Eğitimi” (Museums and Visual Arts Education), Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Öğretmen Evi, 7-8 Haziran 2013, Kütahya.

11. “Görsel İletişim Tasarımı Eğitiminin Temelleri” (Foundations of Visual Communication Design), Konferans (Conference on Design), Kumpanya Tasarım Etkinlikleri, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, 07-17 Mayıs 2013, Ankara.

10. “Çok Alanlı Görsel Sanatlar Eğitimi (ÇAGSEY)” (Multi-Disciplinary Visual Arts Education), ODTÜ Özel Okulları, 24 Ocak 2012, Abant/Bolu.

9. “Sanat mı? Tasarım mı?” (Art? or Design?), Konferans, Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 16 Aralık 2011, Adana.

8. “Eğitim Kurumlarında Sanat Eğitimi ve Önemi” (Art Education and Its Importance in Educational Institutions), Pınarbaşı Kültür Merkezi, 24 Ocak 2007, Pınarbaşı/Kayseri.

7. “Eğitim Fakülteleri ve Uygulama Okulları İşbirliği Programı” (Faculties of Education and Practice Schools Cooperation Program), Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, 30 Ocak 2003, Erzurum.

6. “Müzeler Yoluyla Sanat (Resim) Eğitimi” (Art Education Through Museums), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 19 Aralık 2002, Ankara.

5. “Görsel Sanatlar Eğitiminin Önemi ve Gerekliliği” (The Importance and Necessity of Visual Arts Education), Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 04 Haziran 1999, Diyarbakır.

4. “Sanat Eğitiminin Gerekliliği” (Necessity of Art Education), Deneme Lisesi, 21 Mart 1999, Ankara.

3. “Lale Devrinin Ünlü Ressamı Levnî” (Famous Painter of Tulip Era Levnî), Türk Sanatında Lale Devri Semineri, Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü Konser Salonu, 12-13 Aralık 1994, Ankara.

2. “İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Güzel Sanatlar ve Tasarım Eğitimi” (Art and Design Education in England and the United States), Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim – İş Eğitimi Bölümü, 16 Nisan 1992, Ankara.

1. “İngiltere’de Sanat Eğitimi” (Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi), 13 Mart 1992, Ankara.

PANEL KONUŞMALARI / PANEL SPEECHES

10. İdealden Gerçeğe GÖRSED (VAEA From Ideal to Reality), Geçmişten Günümüze Görsel Sanatlar Eğitimi ve 20’nci Yılında GÖRSED,   (Visual Arts Education from Past to Present and VAEA in its 20th Year), Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi-GÖRSED, 24 Kasım 2023, Ankara.

9. Sanat Temelli Eğitim Araştırmasının Kuramsal Temeli ve Uygulamalar, (Theoretical Basis of Art-Based Education Research and Applications), Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim (Education in the 100th Anniversary of the Republic), Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 20 Kasım 2023, Diyarbakır.

8. Üniversite Müzelerinde Sürdürülebilirlik (Sustainability in University Museums), Türkiye’de Üniversite Müzelerinin Geleceği (The Future of University Museums in Turkey), Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 24 Mayıs 2023, Kütahya.

Sanat Eğitiminde Sürdürülebilirlik (Sustainability in University), Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24 Kasım 2015, Şanlıurfa.

7. Herkes İçin Kapsamlı ve Sürdürülebilir Bir Sanat Eğitimi (A Sustainable Art Education for All), 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (24th National Conference on Educational Sciences), 16-19 Nisan 2015, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde.

6. Görsel Kültür ve A/r/tografi (Visual Culture and A/r/tography), G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, G.S.E. Bl. RİE Anabilim Dalı. 12 Mayıs 2014, Ankara.

5. UNESCO 2010 – 2015 Güzel Sanatlar Eğitimi Stratejisi Hazırlık Çalışmaları ve Bir Değerlendirme (Fine Arts Education Strategy Preparation Studies and an Evaluation), 2. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu (2nd National Fine Arts Education Symposium), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 07-11 Nisan 2010, Çanakkale.

4. Özel Yetenek Kurslarının Giriş Sınavlarına Etkisi (The Effect of Special Talent Courses on Entrance Exams), TOBB ETÜ GSF, Aralık 2009, Ankara.

3. Atatürk’ü Sanatla Anlamak (Understanding Atatürk through Art), KTB Atatürk Kültür Merkezi ve Erciyes Üniversitesi, Sabancı Kültür Merkezi, 3 Aralık 2008, Kayseri.

2. Görsel Sanatlar Eğitimi ve Öğretmenler” (Visual Arts Education and Teachers), Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED) 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlü Konser Salonu, 24 Kasım 2006, Kayseri.

1. Avrupa Birliği Sürecinde Güzel Sanatlar Fakültelerinin Durumu (The Situation of Fine Arts Faculties in the European Union Process), Erciyes Üniversitesi, 10 Nisan 2005, Kayseri.

bottom of page